1. AVTALE OG PARTER

 

Disse generelle kj�psvilk�rene gjelder for leveranse av tjenester fra Administrator Systems AS, heretter kalt Administrator, til sluttbrukere og er en del av avtalen mellom Administrator og Kunden.

 

Avtalen inkluderer f�lgende:

 

- Informasjon gitt under muntlig eller elektronisk bestilling og i ordrebekreftelse

- De til enhver tid gjeldende priser oppgitt p� administrator.no

- Spesielle vilk�r knyttet til de ulike tjenestene som leveres

- Generelle kj�psvilk�r

 

Avtaleparter er Administrator, org.nr. 995475154 og den fysiske eller juridiske person som inng�r avtale med Administrator. Bruker er den fysiske person Kunden har gitt tillatelse til � benytte tjenestene. Kunden vil alltid v�re ansvarlig for Brukers bruk av tjenestene og at vedkommende er kjent med vilk�rene som gjelder for bruk av tjenestene.

 

2. INNG�ELSE OG OVERDRAGELSE AV AVTALE

 

Avtale mellom Administrator og Kunden er inng�tt n�r Administrator har bekreftet og godkjent Kundens bestilling, subsidi�rt n�r tjenestene tas i bruk av kunden dersom dette skjer f�rst. Kunden betraktes � ha akseptert alle vilk�r dersom vedkommende tar i bruk tjenester uten at avtaleinng�else er uttrykkelig inng�tt.

 

Administrator forbeholder seg rett til � innhente opplysninger om Kunden fra offentlige kilder og kredittopplysningsbyr�er. Administrator kan kreve fremlagt fullmakt som viser at den som bestiller har myndighet til � inng� abonnementsavtale med Administrator p� vegne av Kunden. Administrator har rett til � avsl� leveranse av tjenesten uten � m�tte oppgi grunn.

 

Kunden kan overdra tjenester til andre som tilfredsstiller Administrators krav til kundeforhold. Administrator skal godkjenne alle overdragelser p� forh�nd og kan stille betingelser for overf�ringen som for eksempel at det skal betales et vederlag for overf�ringen og at Kunden f�r overf�ringen m� innfri samtlige utest�ende krav fra Administrator. Etter overf�ring overtar den nye Kunden alle rettigheter og forpliktelser vedr�rende tjenesten. Kunden kan ikke videreselge, leies ut, eller p� annen m�te gj�re tjenesten tilgjengelig for tredjemann mot vederlag.

 

Administrator kan overdra avtalen til et annet selskap s�fremt Kunden etter overdragelsen ikke gis d�rligere betingelser enn hva som f�lger av Kundens avtale med Administrator.

 

3. ANGRERETT

 

Ved forbrukerkj�p og forutsatt at Tjenesten er solgt utenfor fast forretningssted, herunder ved aktivt telefonsalg eller via Internett, kan kunden g� fra avtalen uten � oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Administrator har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

 

Kunden plikter � gi beskjed til Administrator dersom angreretten skal benyttes. Angringen anses gyldig dersom angrefristskjema er mottatt av Administrator innen fristen og Kunden b�rer selv risikoen for at dette skjer. Ved angring skal mottatt utstyr returneres Administrator sammen med angrefristskjema.

 

Dersom avtalen er inng�tt gjennom annet fjernsalg enn telefonsalg, og tjenesten p�begynnes f�r angrefristen l�per ut, skal Kunden betale brukskostnader forbundet med tjenesten, herunder utgifter knyttet til p�begynnelse og etablering dersom angreretten benyttes.

 

4. FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN

 

Ved inng�else av avtalen skal Kunden f� adgang til de avtalte tjenester fra Administrator. Tjenestene og vedlikeholdet skal v�re i overensstemmelse med gjeldende lover og regler og i samsvar med avtale mellom Administrator og selskapets avtalepartnere.

 

Kunden plikter � reklamere til Administrator innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget feil eller mangler ved tjenesten. Administrator har rett til og skal snarest mulig etter at melding er mottatt, bidra til at feilen blir rettet. Kunden mister sin rett til � gj�re kravet gjeldende dersom melding om feil eller mangel ikke er gitt innen rimelig tid.

 

Ved feil eller mangler som er Administrators ansvar, har Kunden rett til prisavslag. Prisavslag begrenses til fastavgiften p� den tjenesten hvor feil eller mangel har oppst�tt. Prisavslag gis kun fra det tidspunkt feilen ble meldt Administrator og frem til den er rettet.

I forbrukerforhold er Administrator ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten. Administrator er likevel ikke ansvarlig for direkte tap dersom Administrator godtgj�r at mangelen/feilen skyldes forhold utenfor Administrators kontroll, og som Administrator ikke med rimelighet kunne ventes � unng� eller overvinne f�lgene av. I n�ringsforhold er Administrator ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Administrators side. Med direkte tap menes n�dvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er p�f�rt som f�lge av mangelen.

Administrator er ikke ansvarlig for indirekte tap som f�lge av mangler ved tjenestene med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet fra Administrators side. Som indirekte tap regnes blant annet Kundens tap som f�lge av redusert eller bortfalt produksjon eller inntekt, at tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt, manglende oppfyllelse overfor tredjeparter, og medg�tt tid eller tap som f�lge av �delagte eller forringede data.

 

Administrators samlede erstatningsansvar ovenfor Kunde er begrenset til kr 10.000,- for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme �rsak, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Administrators side.

 

5. KUNDENS BETALINGSANSVAR

 

Administrator sender faktura til den Kunden har oppgitt som fakturamottaker og faktura sendes kun pr e-post. Det er Kundens ansvar � informere Administrator om korrekt fakturamottaker, adresse og e-post adresse, b�de ved avtaleinng�else og n�r informasjonen endres p� senere tidspunkt. Administrator skal informeres om slike endringer senest samtidig som endringen gjennomf�res. Det Kundens ansvar � s�rge for at e-post fra Administrator og Administrators fakturapartner ikke havner i spamfiltre eller lignende.

 

Administrator fastsetter tidspunkt og hyppighet for fakturering og betalingsfristen p� fakturaer er 14 dager. Administrator kan kreve gebyr for fakturautsendelsen.

 

Dersom Kunden mener at fakturaen er feil, m� han klage til Administrator innen betalingsfristen, eller dersom dette ikke har v�rt mulig, innen rimelig tid. Administrator kan kreve at den ikke-omtvistede del av fakturaen betales innen betalingsfristen.

 

Eventuelle faste avgifter kan faktureres forskuddsvis mens forbruk normalt faktureres etterskuddsvis. Administrator har som m�lsetning at all bruk skal avregnes s� raskt som mulig. Det kan dog oppst� situasjoner der det er til dels stor forsinkelse p� rapportering av bruk slik at forbruket faktureres i en senere fakturaperiode.

 

Dersom fakturaen ikke er betalt ved forfallsdato belastes morarente etter lov om rente ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 og det kan kreves gebyr for utstedelse av betalingsvarsel.

 

Administrator kan fastsette kredittgrenser for bruk av avtalte tjenester og vil h�ndheve disse basert p� den enkelte kundes kredittverdighet, forbruksm�nster og betalingshistorikk. Kredittgrensen er et internt hjelpemiddel for Administrator og er for Kunden ingen garanti for at abonnementet sperres dersom forbruket overskrider kredittgrensen. Ved n�dd kredittgrense kan Administrator kreve at abonnenten betaler det p�l�pte bel�p, eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for bel�pet. Administrator kan stenge abonnementet for bruk inntil betaling skjer eller sikkerhet er stillet.

 

Kunden kan ved inng�else av avtalen tilbys en ytelse i form av subsidiert maskinvare, rabattprodukt eller tilsvarende. Ved slik ytelse forplikter Kunden seg til � opprettholde tjenesten i en avtaleperiode. Samme regel gjelder dersom avtaleperioden for eksisterende abonnement forlenges som f�lge av tilbud om ny ytelse.

 

Kunde og Bruker har et nettbasert kundesenteret tilgjengelig under Mine sider p� administrator.no. Her kan man administrere sitt kundeforhold herunder legge til tjenester eller gj�re kostnadsbelagte endringer p� tjenestene. Tilgang til � gj�re endringer som medf�rer vesentlig endring i avtalen eller avtalens kostnadsbilde er forbeholdt Kunden.

 

6. KUNDENS MISLIGHOLD

 

Dersom Kunden i vesentlig grad misligholder avtalen eller tjenestene kan Administrator sperre Kundens tilgang til tjenestene uten varsel. Vesentlig mislighold omfatter blant annet � unnlate � betale for tjenestene innen betalingsfristen, � unnlate � stille sikkerhet ved overskredet kredittgrense, � unnlate � melde fra til Administrator om endringer i abonnementsforholdet (fakturaadresse, etc.), � anvende/fors�ke � anvende tjenestene eller utf�re/fors�ke � utf�re handlinger ved anvendelse av tjenestene som er i strid med gjeldende lovgivning, eller � anvende utstyr som ikke er i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

Dersom Kunden har flere tjenester fra Administrator vil stenging normalt omfatte alle tjenestene.

 

Kunden har ansvar for eget tap og for tap som p�f�res Administrator hvor tap skyldes Kundens mislighold av abonnementsavtalen.

Dersom bruk av tjenestene er blitt sperret som f�lge av Kundens mislighold, kan Administrator gjen�pne tjenestene for bruk n�r det forhold som begrunnet sperringen er rettet. Kunden blir belastet med kostnader for gjen�pning iht gjeldende prisliste. Merk at Kunden er ansvarlig for betaling av periodiske avgifter selv om tjenester er sperret for bruk.

 

Ved betalingsmislighold vil Administrator sende betalingsvarsel og om n�dvendig inndrive kravet i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

7. TAP/TYVERI AV BRUKERNAVN OG PASSORD

 

Kunden er ansvarlig for mottatt brukernavn, passord og andre sikkerhetskoder oppbevares slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Kunden plikter ved mistanke om at brukernavn, passord eller andre sikkerhetskoder er kommet uvedkommende i hende, � endre disse via kundesidene p� Administrators hjemmesider, eller ved � kontakte Administrator.

 

8. HEVING AV AVTALEN

 

Kunden kan si opp hele eller deler av avtalen med 30 dagers skriftlig varsel. Kunden b�rer selv risikoen for at oppsigelsen kommer frem til Administrator.

 

Dersom Kunden har tegnet avtale med bindingstid som fortsatt l�per ved oppsigelsen, har Administrator rett til � fakturere for gjenst�ende fastavgifter samt et gebyr for avtalebrudd iht gjeldende prisliste.

 

Ved sperring av tjenester p� grunn av Kundens mislighold, kan Administrator heve avtalen med umiddelbar virkning. Kunden plikter � betale alle p�l�pte avgifter frem til avtalens opph�r, samt eventuelle avgifter i forbindelse med avtalebrudd.

 

Administrator har rett til � heve avtalen dersom tjenesten ikke har v�rt brukt i l�pet av en periode p� 6 m�neder.

 

Administrator har rett til � si opp avtalen med 30 dagers skriftlig varsel dersom Administrator ikke lenger tilbyr noen eller alle tjenestene i avtalen, eller dersom n�dvendig konsesjon fra myndighetene oppheves. I s� tilfelle vil Kunden ikke lenger v�re bundet av evt klausuler om bindingstid selv om avtaleperioden fortsatt l�per p� det tidspunkt oppsigelsen trer i kraft.

 

9. ENDRINGER I PRISER OG VILK�R

 

Gjeldene priser vil til enhver tid v�re tilgjengelig p� administrator.no. Prisendringer skal varsles med minst 30 dagers varsel.

 

Endringer kan skje p� kortere varsel dersom de skyldes �kning i offentlige avgifter. Endringer kan ogs� gj�res p� kortere varsel ved endring i avgifter fra underleverand�rer, endringer i skatter og avgifter eller andre omstendigheter som er utenfor Administrator sin kontroll. Endring av pris til Kundens gunst har Administrator rett til � innf�re uten forutg�ende varsel. Ved vesentlige endringer til betydelig ugunst for Kunden, har Kunden normalt rett til � si opp avtalen med �yeblikkelig virkning.

 

Administrator har rett til � gjennomf�re n�dvendige endringer i tjenestene for � sikre tilfredsstillende drift og sikkerhet. Ved vesentlige endringer skal Administrator informere Kunden med rimelig varsel. Ved endringer til vesentlig ugunst for Kunden, herunder opph�r av en eller flere tjenester, skal Kunden varsles minst 30 dager f�r endringen trer i kraft.

 

Administrator har rett til � foreta endringer i vilk�r med 30 dagers skriftlig varsel.

 

10. TAUSHETSPLIKT

 

Administrator og de ansatte i Administrator plikter i henhold til Ekomloven � bevare taushet om opplysninger vedr�rende Kundens bruk av tjenestene og om innholdet i Kundens kommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, p�talemyndighetene eller andre offentlige myndigheter n�r Administrator er rettslig forpliktet til � utlevere slik informasjon.

 

11. TVISTER

 

Abonnementsavtalen reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett.

 

Tvister skal fors�kes l�st ved forhandlinger. Hvor tvist ikke kan l�ses ved forhandlinger kan Kunden bringe saken inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon (www.brukerklagenemda.no).

 

Kunden kan melde tvister knyttet til alle Administrators tjenester, inn for Brukerklagenemda. Hver av partene kan ogs� bringe tvisten inn for norsk domstol.

 

12. SPESIELLE BETINGELSER VEDR�RENDE TJENESTEN ADMINISTRATOR BACKUP

 

12.A BEGRENSNINGER

 

Administrator er kun ansvarlig for tap av data ved p�vist grov uaktsomhet eller forsett. Dette er i henhold til standard �Ansvarsforsikringsvilk�r for EDB-bedrifter�. Dersom Kunden �nsker ytterligere forsikring mot tap av data anbefalse det at Kunden tegner en egen �Driftstapsforsikring mot EDB-skader� hos sitt forsikringsselskap.

 

12.B REKONSTRUKSJON AV DATA

 

Det kan ikke gj�res andre krav gjeldende mot Administrator for veil ved, mangler ved eller tap av data enn det som f�lger av punktene under. S�ledes kan ikke Administrator gj�res ansvarlig for tap av data med mindre det foreligger grov uaktsomhet fra Administrator, og ansvar kan under ingen omstendigheter fremmes mot Administrator n�r rekonstruksjon iht nevnte bestemmelser er fors�kt utf�rt.

 

         I tilefelle av feil ved, mangler ved eller tap av Kundens data som skyldes grov uaktsomhet fra Administrator, skal Administrator omg�ende og uten ytterligere vederlag omlevere, eller om n�dvendig rekonstruere data for egen regning.

         Dersom Administrator alene ikke er i stand til � utf�re rekonstruksjon av data, skal data i et tilfelle som nevnt i punktet over, rekonstrueres i samarbeid mellom partene, eller ved hjelp av tredjepart. Administrator kan ikke gj�res ansvarlig for tap av data mv, n�r rekonstruksjon iht nevnte bestemmelser er fors�kt utf�rt.

         Ved forhold som skyldes Kunden, har Administrator ikke ansvar for feil ved, mangler ved eller tap av data. Slike forhold omfatter, men er ikke begrenset til, feil eller mangler ved det datamateriale som er levert av Kunden, feil ved Kundens programvare, datatap under transport og feil eller manglende ifnromasjon til Administrator, som bl.a. endringer i dataforhold. P�f�res Administrator ekstra ressursforbruk som f�lge av forhold Kunden hefter for, skal Kunden dekke Administrator sitt ressursforbruk som slike forhold m�tte medf�re, etter medg�tt tid etter Administrator generelle betingelser for Konsulenttjenester. Uansett �rsaken til feil eller mangler ved data skal feilen l�ses og data rekonstrueres hurtigst mulig i samarbeid mellom partene.

 

12.C TILGJGENGELIGHET

 

Tjenesten skal normalt v�re tilgjengelig 24 timer i d�gnet, 7 dager i uken, med unntak av planlagt vedlikehold som fra tid til annen vil utf�re.

 

12.D SIKKERHET OG KONTROLL

 

Administrator forutsetter at vedkommende som st�r som kontaktperson og/eller oppf�res som mottaker av e-post for Kunden, ogs� har disposisjonsrett over Tjenesten og dataene som sikkerhetskopieres. Retten forutsettes � omfatte sletting, kansellering, rekvirering av data, e-post mv. eller andre disposisjoner som helt eller delvis vedr�rer tjenesten eller dens omfang.

 

Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanisme ved innlogging. Partene holder sine egne interesser tilstrekkelig forsikret, og Leverand�ren vil under ingen omstendigheter akseptere ansvar om Kunden har fors�mt denne plikten. Tap som f�lge av manglende forsikring eller interne forh�ndsregler kan under ingen omstendigheter kreves dekket av Administrator. Kunden er selv ansvarlig for � forsikre egne data dersom innholdet m� antas � v�re unikt og enest�ende og en �konomisk tapsrisiko.

 

12.E KONTROLL AV LOGGER

 

Kontroll av backuplogger er ikke inkludert i tjenesten. Kunden f�r tilsendt backuplogger pr e-post etter hver fullf�rte vellykkede eller mislykkede backup og er selv ansvarlig for � kontrollere og f�lge opp at vellykkede backuplogger mottas. Hvilken meldinger som blir sendt pr e-post kan settes i backup-programvaren, og Kunden er selv ansvarlig for � selv velge hvilke meldinger denne �nsker � motta.

12.F OPPF�LGING AV FEILMELDINGER

Ved feil under backup skyldes dette normalt forhold p� Kundens system, og Kunden m� da gj�re de n�dvendige tiltak for � rette opp i forholdene. Dette kan bl.a. inneb�re dialog med brukersupport hos Administrator eller bruk av konsulenttjenester for � feils�ke, og rette opp i forholdene. N�r Kunden har mottatt en mislykket backuplogg, eller backuploggen har uteblitt er Kunden selv ansvarlig for manglende eller ufullstendig backup i perioden f�r forholdene er rettet opp og en vellykket backuplogg igjen er mottatt.

 

12.G. KRYPTERING

Leverand�ren lagrer eller oppbevarer IKKE krypteringsn�kler som er opprettet for � f� tilgang til data som er overf�rt Leverand�ren. Kunden m� selv p�se � lagre dette passordet p� forsvarlig m�te. Kunden er kjent med at man ikke kan dekryptere data / filer til et leselig format uten det unike passordet. Kunden kan selv velge om sine data skal krypteres og hvilken n�kkel som benyttes via backup-programvaren.