fbpx

 1. AVTALE OG PARTER

Disse generelle kjøpsvilkårene gjelder for leveranse av tjenester fra Administrator Systems AS, heretter kalt Administrator, til sluttbrukere og er en del av avtalen mellom Administrator og Kunden.

Avtalen inkluderer følgende:

 • Informasjon gitt under muntlig eller elektronisk bestilling og i ordrebekreftelse
 • De til enhver tid gjeldende priser oppgitt på administrator.no
 • Spesielle vilkår knyttet til de ulike tjenestene som leveres
 • Generelle kjøpsvilkår

Avtaleparter er Administrator, org.nr. 995475154 og den fysiske eller juridiske person som inngår avtale med Administrator. Bruker er den fysiske person Kunden har gitt tillatelse til å benytte tjenestene. Kunden vil alltid være ansvarlig for Brukers bruk av tjenestene og at vedkommende er kjent med vilkårene som gjelder for bruk av tjenestene.

 1. INNGÅELSE OG OVERDRAGELSE AV AVTALE

Avtale mellom Administrator og Kunden er inngått når Administrator har bekreftet og godkjent Kundens bestilling, subsidiært når tjenestene tas i bruk av kunden dersom dette skjer først. Kunden betraktes å ha akseptert alle vilkår dersom vedkommende tar i bruk tjenester uten at avtaleinngåelse er uttrykkelig inngått.

Administrator forbeholder seg rett til å innhente opplysninger om Kunden fra offentlige kilder og kredittopplysningsbyråer. Administrator kan kreve fremlagt fullmakt som viser at den som bestiller har myndighet til å inngå abonnementsavtale med Administrator på vegne av Kunden. Administrator har rett til å avslå leveranse av tjenesten uten å måtte oppgi grunn.

Kunden kan overdra tjenester til andre som tilfredsstiller Administrators krav til kundeforhold. Administrator skal godkjenne alle overdragelser på forhånd og kan stille betingelser for overføringen som for eksempel at det skal betales et vederlag for overføringen og at Kunden før overføringen må innfri samtlige utestående krav fra Administrator. Etter overføring overtar den nye Kunden alle rettigheter og forpliktelser vedrørende tjenesten. Kunden kan ikke videreselge, leies ut, eller på annen måte gjøre tjenesten tilgjengelig for tredjemann mot vederlag.

Administrator kan overdra avtalen til et annet selskap såfremt Kunden etter overdragelsen ikke gis dårligere betingelser enn hva som følger av Kundens avtale med Administrator.

 1. ANGRERETT

Ved forbrukerkjøp og forutsatt at Tjenesten er solgt utenfor fast forretningssted, herunder ved aktivt telefonsalg eller via Internett, kan kunden gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Administrator har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Kunden plikter å gi beskjed til Administrator dersom angreretten skal benyttes. Angringen anses gyldig dersom angrefristskjema er mottatt av Administrator innen fristen og Kunden bærer selv risikoen for at dette skjer. Ved angring skal mottatt utstyr returneres Administrator sammen med angrefristskjema.

Dersom avtalen er inngått gjennom annet fjernsalg enn telefonsalg, og tjenesten påbegynnes før angrefristen løper ut, skal Kunden betale brukskostnader forbundet med tjenesten, herunder utgifter knyttet til påbegynnelse og etablering dersom angreretten benyttes.

 1. FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN

Ved inngåelse av avtalen skal Kunden få adgang til de avtalte tjenester fra Administrator. Tjenestene og vedlikeholdet skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og regler og i samsvar med avtale mellom Administrator og selskapets avtalepartnere.

Kunden plikter å reklamere til Administrator innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget feil eller mangler ved tjenesten. Administrator har rett til og skal snarest mulig etter at melding er mottatt, bidra til at feilen blir rettet. Kunden mister sin rett til å gjøre kravet gjeldende dersom melding om feil eller mangel ikke er gitt innen rimelig tid.

Ved feil eller mangler som er Administrators ansvar, har Kunden rett til prisavslag. Prisavslag begrenses til fastavgiften på den tjenesten hvor feil eller mangel har oppstått. Prisavslag gis kun fra det tidspunkt feilen ble meldt Administrator og frem til den er rettet.

I forbrukerforhold er Administrator ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten. Administrator er likevel ikke ansvarlig for direkte tap dersom Administrator godtgjør at mangelen/feilen skyldes forhold utenfor Administrators kontroll, og som Administrator ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. I næringsforhold er Administrator ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Administrators side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som følge av mangelen.

Administrator er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler ved tjenestene med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet fra Administrators side. Som indirekte tap regnes blant annet Kundens tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon eller inntekt, at tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt, manglende oppfyllelse overfor tredjeparter, og medgått tid eller tap som følge av ødelagte eller forringede data.

Administrators samlede erstatningsansvar ovenfor Kunde er begrenset til kr 10.000,- for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Administrators side.

 1. KUNDENS BETALINGSANSVAR

Administrator sender faktura til den Kunden har oppgitt som fakturamottaker og faktura sendes kun pr e-post. Det er Kundens ansvar å informere Administrator om korrekt fakturamottaker, adresse og e-post adresse, både ved avtaleinngåelse og når informasjonen endres på senere tidspunkt. Administrator skal informeres om slike endringer senest samtidig som endringen gjennomføres. Det Kundens ansvar å sørge for at e-post fra Administrator og Administrators fakturapartner ikke havner i spamfiltre eller lignende.

Administrator fastsetter tidspunkt og hyppighet for fakturering og betalingsfristen på fakturaer er 14 dager. Administrator kan kreve gebyr for fakturautsendelsen.

Dersom Kunden mener at fakturaen er feil, må han klage til Administrator innen betalingsfristen, eller dersom dette ikke har vært mulig, innen rimelig tid. Administrator kan kreve at den ikke-omtvistede del av fakturaen betales innen betalingsfristen.

Eventuelle faste avgifter kan faktureres forskuddsvis mens forbruk normalt faktureres etterskuddsvis. Administrator har som målsetning at all bruk skal avregnes så raskt som mulig. Det kan dog oppstå situasjoner der det er til dels stor forsinkelse på rapportering av bruk slik at forbruket faktureres i en senere fakturaperiode.

Dersom fakturaen ikke er betalt ved forfallsdato belastes morarente etter lov om rente ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 og det kan kreves gebyr for utstedelse av betalingsvarsel.

Administrator kan fastsette kredittgrenser for bruk av avtalte tjenester og vil håndheve disse basert på den enkelte kundes kredittverdighet, forbruksmønster og betalingshistorikk. Kredittgrensen er et internt hjelpemiddel for Administrator og er for Kunden ingen garanti for at abonnementet sperres dersom forbruket overskrider kredittgrensen. Ved nådd kredittgrense kan Administrator kreve at abonnenten betaler det påløpte beløp, eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for beløpet. Administrator kan stenge abonnementet for bruk inntil betaling skjer eller sikkerhet er stillet.

Kunden kan ved inngåelse av avtalen tilbys en ytelse i form av subsidiert maskinvare, rabattprodukt eller tilsvarende. Ved slik ytelse forplikter Kunden seg til å opprettholde tjenesten i en avtaleperiode. Samme regel gjelder dersom avtaleperioden for eksisterende abonnement forlenges som følge av tilbud om ny ytelse.

Kunde og Bruker har et nettbasert kundesenteret tilgjengelig under Mine sider på administrator.no. Her kan man administrere sitt kundeforhold herunder legge til tjenester eller gjøre kostnadsbelagte endringer på tjenestene. Tilgang til å gjøre endringer som medfører vesentlig endring i avtalen eller avtalens kostnadsbilde er forbeholdt Kunden.

 1. KUNDENS MISLIGHOLD

Dersom Kunden i vesentlig grad misligholder avtalen eller tjenestene kan Administrator sperre Kundens tilgang til tjenestene uten varsel. Vesentlig mislighold omfatter blant annet å unnlate å betale for tjenestene innen betalingsfristen, å unnlate å stille sikkerhet ved overskredet kredittgrense, å unnlate å melde fra til Administrator om endringer i abonnementsforholdet (fakturaadresse, etc.), å anvende/forsøke å anvende tjenestene eller utføre/forsåke å utføre handlinger ved anvendelse av tjenestene som er i strid med gjeldende lovgivning, eller å anvende utstyr som ikke er i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dersom Kunden har flere tjenester fra Administrator vil stenging normalt omfatte alle tjenestene.

Kunden har ansvar for eget tap og for tap som påføres Administrator hvor tap skyldes Kundens mislighold av abonnementsavtalen.

Dersom bruk av tjenestene er blitt sperret som følge av Kundens mislighold, kan Administrator gjenåpne tjenestene for bruk når det forhold som begrunnet sperringen er rettet. Kunden blir belastet med kostnader for gjenåpning iht gjeldende prisliste. Merk at Kunden er ansvarlig for betaling av periodiske avgifter selv om tjenester er sperret for bruk.

Ved betalingsmislighold vil Administrator sende betalingsvarsel og om nødvendig inndrive kravet i samsvar med gjeldende lovgivning.

 1. TAP/TYVERI AV BRUKERNAVN OG PASSORD

Kunden er ansvarlig for mottatt brukernavn, passord og andre sikkerhetskoder oppbevares slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Kunden plikter ved mistanke om at brukernavn, passord eller andre sikkerhetskoder er kommet uvedkommende i hende, å endre disse via kundesidene på Administrators hjemmesider, eller ved å kontakte Administrator.

 1. HEVING AV AVTALEN

Kunden kan si opp hele eller deler av avtalen med 30 dagers skriftlig varsel. Kunden bærer selv risikoen for at oppsigelsen kommer frem til Administrator.

Dersom Kunden har tegnet avtale med bindingstid som fortsatt løper ved oppsigelsen, har Administrator rett til å fakturere for gjenstående fastavgifter samt et gebyr for avtalebrudd iht gjeldende prisliste.

Ved sperring av tjenester på grunn av Kundens mislighold, kan Administrator heve avtalen med umiddelbar virkning. Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter frem til avtalens opphør, samt eventuelle avgifter i forbindelse med avtalebrudd.

Administrator har rett til å heve avtalen dersom tjenesten ikke har vært brukt i løpet av en periode på 6 måneder.

Administrator har rett til å si opp avtalen med 30 dagers skriftlig varsel dersom Administrator ikke lenger tilbyr noen eller alle tjenestene i avtalen, eller dersom nødvendig konsesjon fra myndighetene oppheves. I så tilfelle vil Kunden ikke lenger vøre bundet av evt klausuler om bindingstid selv om avtaleperioden fortsatt løper på det tidspunkt oppsigelsen trer i kraft.

 1. ENDRINGER I PRISER OG VILKÅR

Gjeldene priser vil til enhver tid være tilgjengelig på administrator.no. Prisendringer skal varsles med minst 30 dagers varsel.

Endringer kan skje på kortere varsel dersom de skyldes økning i offentlige avgifter. Endringer kan også gjøres på kortere varsel ved endring i avgifter fra underleverandører, endringer i skatter og avgifter eller andre omstendigheter som er utenfor Administrator sin kontroll. Endring av pris til Kundens gunst har Administrator rett til å innføre uten forutgående varsel. Ved vesentlige endringer til betydelig ugunst for Kunden, har Kunden normalt rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.

Administrator har rett til å gjennomføre nødvendige endringer i tjenestene for å sikre tilfredsstillende drift og sikkerhet. Ved vesentlige endringer skal Administrator informere Kunden med rimelig varsel. Ved endringer til vesentlig ugunst for Kunden, herunder opphør av en eller flere tjenester, skal Kunden varsles minst 30 dager får endringen trer i kraft.

Administrator har rett til å foreta endringer i vilkår med 30 dagers skriftlig varsel.

 1. TAUSHETSPLIKT

Administrator og de ansatte i Administrator plikter i henhold til Ekomloven å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av tjenestene og om innholdet i Kundens kommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndighetene eller andre offentlige myndigheter når Administrator er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

 1. TVISTER

Abonnementsavtalen reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett.

Tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger. Hvor tvist ikke kan løses ved forhandlinger kan Kunden bringe saken inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon (www.brukerklagenemda.no).

Kunden kan melde tvister knyttet til alle Administrators tjenester, inn for Brukerklagenemda. Hver av partene kan også bringe tvisten inn for norsk domstol.

 1. SPESIELLE BETINGELSER VEDRØRENDE TJENESTEN ADMINISTRATOR BACKUP

12.A BEGRENSNINGER

Administrator er kun ansvarlig for tap av data ved påvist grov uaktsomhet eller forsett. Dette er i henhold til standard «Ansvarsforsikringsvilkår for EDB-bedrifter». Dersom Kunden ønsker ytterligere forsikring mot tap av data anbefalse det at Kunden tegner en egen «Driftstapsforsikring mot EDB-skader» hos sitt forsikringsselskap.

12.B REKONSTRUKSJON AV DATA

Det kan ikke gjøres andre krav gjeldende mot Administrator for veil ved, mangler ved eller tap av data enn det som følger av punktene under. Således kan ikke Administrator gjøres ansvarlig for tap av data med mindre det foreligger grov uaktsomhet fra Administrator, og ansvar kan under ingen omstendigheter fremmes mot Administrator når rekonstruksjon iht nevnte bestemmelser er forsøkt utført.

 • I tilfelle av feil ved, mangler ved eller tap av Kundens data som skyldes grov uaktsomhet fra Administrator, skal Administrator omgående og uten ytterligere vederlag omlevere, eller om nødvendig rekonstruere data for egen regning.
 • Dersom Administrator alene ikke er i stand til å utføre rekonstruksjon av data, skal data i et tilfelle som nevnt i punktet over, rekonstrueres i samarbeid mellom partene, eller ved hjelp av tredjepart. Administrator kan ikke gjøres ansvarlig for tap av data mv, når rekonstruksjon iht nevnte bestemmelser er forsøkt utført.
 • Ved forhold som skyldes Kunden, har Administrator ikke ansvar for feil ved, mangler ved eller tap av data. Slike forhold omfatter, men er ikke begrenset til, feil eller mangler ved det datamateriale som er levert av Kunden, feil ved Kundens programvare, datatap under transport og feil eller manglende ifnromasjon til Administrator, som bl.a. endringer i dataforhold. Påføres Administrator ekstra ressursforbruk som følge av forhold Kunden hefter for, skal Kunden dekke Administrator sitt ressursforbruk som slike forhold måtte medføre, etter medgått tid etter Administrator generelle betingelser for Konsulenttjenester. Uansett årsaken til feil eller mangler ved data skal feilen løses og data rekonstrueres hurtigst mulig i samarbeid mellom partene.

12.C TILGJENGELIGHET

Tjenesten skal normalt være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, med unntak av planlagt vedlikehold som fra tid til annen vil utføre.

12.D SIKKERHET OG KONTROLL

Administrator forutsetter at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for Kunden, også har disposisjonsrett over Tjenesten og dataene som sikkerhetskopieres. Retten forutsettes å omfatte sletting, kansellering, rekvirering av data, e-post mv. eller andre disposisjoner som helt eller delvis vedrører tjenesten eller dens omfang.

Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanisme ved innlogging. Partene holder sine egne interesser tilstrekkelig forsikret, og Leverandøren vil under ingen omstendigheter akseptere ansvar om Kunden har forsømt denne plikten. Tap som følge av manglende forsikring eller interne forhåndsregler kan under ingen omstendigheter kreves dekket av Administrator. Kunden er selv ansvarlig for å forsikre egne data dersom innholdet må antas å være unikt og enestående og en økonomisk tapsrisiko.

12.E KONTROLL AV LOGGER

Kontroll av backuplogger er ikke inkludert i tjenesten. Kunden får tilsendt backuplogger pr e-post etter hver fullførte vellykkede eller mislykkede backup og er selv ansvarlig for å kontrollere og følge opp at vellykkede backuplogger mottas. Hvilken meldinger som blir sendt pr e-post kan settes i backup-programvaren, og Kunden er selv ansvarlig for å selv velge hvilke meldinger denne ønsker å motta.

12.F OPPFØLGING AV FEILMELDINGER

Ved feil under backup skyldes dette normalt forhold på Kundens system, og Kunden må da gjøre de nødvendige tiltak for å rette opp i forholdene. Dette kan bl.a. innebære dialog med brukersupport hos Administrator eller bruk av konsulenttjenester for å feilsøke, og rette opp i forholdene. Når Kunden har mottatt en mislykket backuplogg, eller backuploggen har uteblitt er Kunden selv ansvarlig for manglende eller ufullstendig backup i perioden får forholdene er rettet opp og en vellykket backuplogg igjen er mottatt.

12.G. KRYPTERING

Leverandøren lagrer eller oppbevarer IKKE krypteringsnøkler som er opprettet for å få tilgang til data som er overført Leverandøren. Kunden må selv påse å lagre dette passordet på forsvarlig måte. Kunden er kjent med at man ikke kan dekryptere data / filer til et leselig format uten det unike passordet. Kunden kan selv velge om sine data skal krypteres og hvilken nøkkel som benyttes via backup-programvaren.

13. RETTFERDIG OG AKSEPTABEL BRUK

All bruk av Administrator sine produkter og tjenester skal være i samsvar med de prinsipper som er beskrevet i denne Avtalen, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Administrator kan etablere eller utvide driftsrutiner for å sikre tilgjengeligheten på Tjenesten og for å forhindre misbruk. Som en del av disse driftsrutinene reserverer vi oss retten til å overvåke våre systemer for å identifisere overdrevent forbruk av lagring- og nettverksressurser, samt å iverksette tekniske og andre tiltak vi vurderer som nødvendig. Begrensninger på båndbredde og lagringsmengde kan forekomme.

Abonnementet Administrator Agent Unlimited, med ubegrenset lagringsplass, er laget for å gi kunden forutsigbarhet. Ubegrenset henviser til tilgjengelig lagringsplass. Dersom den samlede lagringsmengden overstiger 5 TB på et abonnement, blir opplastingshastigheten redusert.

Vi forbeholder oss retten til å forhindre overdrevent forbruk og misbruk av Tjenesten. Dersom en Kundes totale lagrings- og nettverksforbruk er vesentlig større enn normalforbruket til en gjennomsnittlig bruker av Administrators tjenester, vil dette kunne vurderes som misbruk av tjenesten.

I tilfeller som nevnt ovenfor, forbeholder vi oss retten til å tilby et alternativt abonnement, si opp kundeforholdet eller slette Brukerens konto og/eller brukerdata. Brukeren vil bli kontaktet av oss med forslag om endring eller varsel av tiltak i slike tilfeller.

Du kan ikke dele ditt passord med en tredjepart, og må lagre dette på en sikker og egnet måte. Det er brudd på denne Avtalen å benytte Administrators tjenester og/eller produkter til ulovlig virksomhet. Du kan ikke lagre og/eller distribuere data på Tjenesten som bryter norske lover og regler, inkludert personvern- og opphavsrettslover. Dette inkluderer barnepornografi, piratkopiert materiale og/eller annet ulovlig eller kopibeskyttet materiale.

Brukerkontoer som brukes til å lagre og/eller dele ulovlig eller kopibeskyttet materiale på Tjenesten blir terminert.

Administrator reserverer seg retten til å blokkere tilgang eller forby bruk av Tjenesten, slette brukerdata og/eller slette brukerkontoer dersom vi anser at brukeren bryter denne Avtalen. Lagring og/eller distribusjon av data som bryter norsk lov vil kunne bli rapportert til myndighetene.